Thai
Standard Insulator
 
Link Insulator
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - www.pea.or.th

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรชั้นนำในระดับสากล ในธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริการและ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยมีภารกิจจัดหาและให้บริการพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งในประเทศ และ ประเทศข้างเคียงได้ตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้เกิดความพึงพอใจทั้งในด้านคุณภาพของสินค้า และบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการเชิงธุรกิจที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพตลาด รวมทั้งพร้อมสำหรับการแข่งขันทางธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
การไฟฟ้านครหลวง - www.mea.or.th

การไฟฟ้านครหลวงเป็นองค์กรสมรรถนะสูง และผู้นำด้านระบบจำหน่ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีบริการที่เป็นเลิศ มุ่งเน้นการเติบโตในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่างยั่งยืน รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีภารกิจพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง โดยมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสีย ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจ รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าให้มีการเติบโตอย่างมั่นคง
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - www.tisi.go.th

สมอ. เป็นศูนย์กลางด้านการมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ตอบสนองความต้องการของภาครัฐ ธุรกิจ สังคม และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นดำเนินงานด้านการมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและประเทศชาติโดยรวม
บริษัท ไทยทราโฟ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด - www.thaitrafo.com

บริษัท ไทยทราโฟ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต และจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบจำหน่ายสู่ตลาดภายในและ ภายนอกประเทศ ภายใต้การบริหารงานของทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายหลักในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน และ มีคุณภาพ ด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหาร ได้พัฒนาความรู้ และความเชี่ยวชาญให้กับพนักงานทุกคน จนทำให้้หม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัท ผ่านการทดสอบ SHORT CIRCUIT และ ได้รับการรับรองจากสถาบันทดสอบที่มีชื่อเสียงจาก ASTA, KEMA, CESI